≡ Menu

Hệ Số Kinh Tế (Economic Ratio)

Tỉ lệ % giữa năng suất kinh tế và năng suất sinh học. Ví dụ: Hệ số kinh tế của lúa là 0,3 thì có nghĩa là tổng số sinh khối do quang hợp tạo ra ở cây lúa là 10 phần thì chỉ có 3 phần được tích luỹ vào hạt. Hệ số kinh tế không giống nhau ở các cây trồng và phụ thuộc nhiều vào đặc trưng di truyền giống, vào điều kiện dinh dưỡng,các biện pháp canh tác và điều kiện môi trường.