≡ Menu

Hệ Số Sử Dụng Năng Lượng Ánh Sáng (Light Using Ratio)

Tỉ lệ % giữa số năng lượng tích luỹ trong sản phẩm quang hợp (sinh khối) và số năng lượng sử dụng cho quang hợp. Có hai cách tính hệ số này. Tính lí thuyết: Tỉ số giữa số năng lượng trong 1 phân tử glucôzơ và số năng lượng của 48 phôtôn (số phôtôn hoạt hoá cho 6 phân tử CO2 để hình thành 1phân tử glucôzơ), hệ số này vào khoảng 19 – 33 % phụ thuộc vào thành phần quang phổ ánh sáng (ánh sáng đỏ – 33%, ánh sáng xanh tím – 19%). Tính thực tiễn: Tỉ số giữa số năng lượng tích luỹ trong năng suất sinh học và năng lượng rơi xuống quần thể cây trồng được sử dụng cho quang hợp, hệ số này thường thấp hơn rất nhiều so với lí thuyết, thường chỉ đạt khoảng 1% (ở cây trồng) – 5% (ở tảo đơn bào). Như vậy hệ số sử dụng năng lượng ánh sáng cho thấy hiệu quả quang hợp của ánh sáng đỏ lớn hơn ánh sáng xanh tím và triển vọng của việc tăng năng suất cây trồng còn rất lớn.