≡ Menu

Hệ Số Thoát Hơi Nước (Transpiration Ratio)

Tỉ số giữa số lượng nước thoát hơi để hình thành một đơn vị chất khô. Hệ số này thường khác nhau ở các cây khác nhau,nhất là các cây C3 và C4. Ví dụ: Cây lúa – 682g nước thoát để hình thành 1g chất khô, trong khi đó cây ngô chỉ cần 349.