≡ Menu

Hệ Thống Quang Hoá (Photosystem)

Hệ thống hoạt động trong pha sáng của quang hợp bao gồm một phức hệ sắc tố (clorophin a,b,carotenoit), các chất truyền điện tử và trung tâm phản ứng được sắp xếp theo một trình tự rất chặt chẽ. Có hai hệ thống quang hoá trong thực vật bậc cao: hệ thống quang hoá I- PS I
(Photosystem I) và hệ thống quang hoá II – PS II (Photosystem II). Khi hoạt động các phân tử sắc tố giải phóng ra các điện tử do được kích thích bởi các phôtôn. Các điện tử kích thích mang năng lượng phôtôn ánh sáng này được chuyển đến trung tâm phản ứng (được xem như chiếc bãy năng lượng, ở PS I là P700, ở PS II là P680) thông qua các chất truyền điện tử (ở PS I là Feredoxin, Xitocromb6, Xitocromf, Plastoxianin, ở PS II là Quinon,Plastoquinon, Xitocromb3). Trong quá trình vận chuyển điện tử này có xảy ra quá trình photphorin hoá quang hoá (ADP + Pvôcơ ATP) khi điện tử kích thích giải phóng năng lượng thu được từ phôtôn ánh sáng, nên gọi là quá trình photphorin hoá. PS I là quá trình photphorin hoá vòng kín, còn PS II là quá trình photphorin hoá vòng hở. Trong quá trình photphorin hoá vòng hở này, H2O đóng vai trò chất cho điện tử và hidro và có sự hình thành NADPH2 và giải phóng O2. Như vậy PS I chỉ có sản phẩm độc nhất là ATP, còn PS II có 3 sản phẩm là ATP, NADPH2, O2.