≡ Menu

Hiệu Suất Quang Hợp (Photosynthetic Efficiency)

Sinh khối hình thành do quang hợp (thường tính bằng gam chất khô) của một đơn vị diện tích quang hợp (thường tính bằng m2 lá) trong một đơn vị thời gian (thường tính bằng ngày). Như vậy đơn vị của Hiệu suất quang hợp là: gam chất khô/m2. ngày. Thuật ngữ tiếng Anh, Hiệu suất quang hợp được viết tắt là: NAR (Net Assimilation Rate – Cường độ đồng hoá thuần – gam chất khô/m2/ngày).