≡ Menu

Hô Hấp Hiếu Khí (Aerobic Respiration)

Quá trình hô hấp mà oxi tự do được sử dụng để oxi hoá hợp chất hữu cơ thành CO2, H2O và giải phóng năng lượng. Trong quá trình này,sau giai đoạn đường phân, axit pyruvic biến đổi thành axetyl-coenzym A rồi đi vào chu trình Crép và tiếp theo là chuỗi hô hấp để tạo ra CO2, H2O và ATP.