≡ Menu

Hô Hấp Thực Vật (Plant Respiration)

Quá trình oxi hoá các hợp chất hữu cơ thành CO2, H2O và giải phóng ra năng lượng ở trong cơ thể thực vật. Phương trình hô hấp được viết như sau:

C6H12O6 + O2 CO2 + H2O + Q (năng lượng)

Quá trình hô hấp thực vật có thể chia thành 4 giai đoạn:

Đường phân (x. đường phân)
Hô hấp kị khí (x. hô hấp kị khí)
Hô hấp hiếu khí (x. hô hấp hiếu khí)
Chuỗi hô hấp (x. chuỗi hô hấp)