≡ Menu

Hoá Dị Dưỡng (Chemoheterotroph)

Kiểu hoá dưỡng mà nguồn năng lượng hoá học để tổng hợp các hợp chất hữu cơ này lấy từ quá trình phân giải các hợp chất hữu cơ khác. Động vật, nấm và phần lớn các vi sinh vật là các sinh vật hoá dị dưỡng.