≡ Menu

Hoá Dưỡng (Chemotroph)

Kiểu dinh dưỡng trong đó nguồn năng lượng cho quá trình tổng hợp các hợp chất hữu cơ là năng lượng hoá học. Tuỳ theo nguồn năng lượng hoá học lấy từ các hợp chất vô cơ hay hữu cơ, người ta chia ra hai kiểu hoá dưỡng là hoá dị dưỡng và hoá tự dưỡng.