≡ Menu

Hoá Tự Dưỡng (Chemoautotroph)

Kiểu dinh dưỡng mà nguồn năng lượng hoá học để tổng hợp các hợp chất hữu cơ lấy từ quá trình oxi hoá các hợp chất vô cơ. Một số rất ít loài vi khuẩn có thể sống theo kiểu dinh dưỡng này. Ví dụ: vi khuẩn nitrat có thể thực hiện quá trình oxi hoá amôn thành nitrit hoặc từ nitrit thành nitrat, vi khuẩn lưu huỳnh có thể oxi hoá hidrosulphit thành sulphua.