≡ Menu

Hội Sinh (Commensalism)

Sự sống chung giữa hai sinh vật, trong đó một sinh vật có lợi, còn sinh vật kia thì không bị ảnh hưởng gì. Ví dụ: Các vi khuẩn hoại sinh sống trong ruột động vật.