≡ Menu

Hợp Chất Pectin (Pectic Substance)

Hợp chất được hình thành từ các polixacarit và hemixenlulôzơ, có trong thành tế bào thực vật có tác dụng gắn các sợi xenlulôzơ thành từng bó. Axit pectic là một hợp chất cơ bản của các hợp chất pectic. Axit pectinic là một biến dạng của axit pectin. Trong các điều kiện thích hợp, các axit pectinic và pectin sẽ tạo thành dạng gen với đường và axit. Hợp chất pectin không tan gọi là pectin khởi sinh và là nhóm quan trọng nhất trong thành tế bào thực vật. Pectin khởi sinh được thuỷ phân thành pectin hoà tan bởi enzym pectinaza. Quá trình này xảy ra trong các quả đang chín làm thay đổi độ cứng của quả.