≡ Menu

Hút Bám Trao Đổi (Ion Exchange On Root Surface)

Hiện tượng trao đổi ion trên bề mặt hệ rễ và bề mặt keo đất khi hai đối tượng này tiếp xúc với nhau. Trong quá trình trao đổi này, các ion hidro từ rễ đi ra chiếm chỗ của các ion bám trên keo đất làm cho các ion này trở về trạng thái tự do và trở lại bám trên bề mặt rễ và bị rễ hấp thụ. Còn có một cách khác là CO2, sản phẩm của quá trình hô hấp của rễ, đi từ rễ ra đất và kết hợp với nước thành axit cacbonhidric, nhưng ngay sau đó các axit này lại phân li để giải phóng các ion hidro (CO2 + H2O H2CO3, sau đó H2CO3 HCO3- + H+). H+ lại thực hiện quá trình trao đổi ion như cách 1. Cơ chế hút bám trao đổi này biểu hiện rõ rệt ở giai đoạn đầu của quá trình hấp thụ khoáng và thuộc cơ chế hấp thụ khoáng bị động.