≡ Menu

Không Bào (Vacuole)

Một cấu trúc rất quan trọng ở tế bào thực vật trưởng thành. Không bào là một túi màng đơn, chứa nước và các chất hoà tan, gọi là dịch tế bào. Thành phần của dịch tế bào rất phức tạp, gồm nhiều hợp chất khác nhau như: các axit amin, axit hữu cơ, protein, các chất có hoạt tính sinh học, các hợp chất mang các màu sắc khác nhau antoxianin, các chất dự trữ ancaloit, một số enzym,… Ngoài vai trò dự trữ, không bào còn có vai trò thẩm thấu. Nhờ đó quá trình trao đổi nước, chất khoáng giữa các tế bào và giữa cơ thể với môi trường mới được thực hiện.