≡ Menu

Khử Nitrat Hoá (Denitrification)

Phản ứng hoá học trong đó nhóm nitrit được giải phóng, thực hiện do nhóm vi khuẩn nitrat trong đất. Quá trình này làm mất độ màu mỡ của đất, vì sản phẩm của phản ứng sẽ không được thực vật sử dụng.