≡ Menu

Khuếch Tán (Diffusion)

Sự chuyển động của các phân tử khí, nước, các chất khác theo sự chênh lệch nồng độ của các phân tử này trong môi trường. Sự chuyển động này có thể nhanh hay chậm nhưng cũng vẫn dẫn đến kết quả là các phân tử này sẽ có khuynh hướng phân bố đều ra các khoảng không gian chúng có thể chiếm được.