≡ Menu

Kỹ Thuật Trồng Cây Điền Trúc

1. Công dụng

Lấy măng ăn, sau 2-3 năm đã cho thu hoạch.

Là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng và xuất khẩu cao.

2. Kỹ thuật trồng

– Ưa khí hậu nóng ẩm.

Độ cao dưới 400 – 500m so với mực nước biển.

Độ dốc dưới 15 – 20°.

Đất sâu dày, nhiều mùn, ẩm nhưng thoát nước tốt.

Trồng tập trung hoặc phân tán.

Nguồn giống trồng bằng hom củ (măng) hoặc hom thân.

Đã có tiêu chuẩn ngành về kỹ thuật trồng