≡ Menu

Kỹ Thuật Trồng Cây Trong Không Khí (Airoponics)

Kỹ thuật trồng cây, trong đó cây không trồng trên đất, không trồng trong dung dịch, mà trồng trong không khí. Theo định kì từng phút, dung dịch dinh dưỡng được phun vào rễ cây dưới dạng sương mù. Trồng cây theo kỹ thuật này, bộ rễ cây luôn được tiếp xúc với không khí sẽ hô hấp hiếu khí đến mức tối đa và sẽ nhận được nhiều nước, các chất khoáng trong suốt quá trình sinh trưởng của chúng. Trồng cây trong không khí là phương pháp trồng cây hiện đại, sẽ được phổ biến trong tương lai trong việc trồng các cây rau ăn lá, rau ăn quả sạch, có chất lượng cao và có thể trồng trái vụ với năng suất rất cao.