≡ Menu

Kỹ Thuật Trồng Cây Trong Nước (Hydroponics)

Kỹ thuật trồng cây, trong đó cây không trồng trên đất, mà trồng trong dung dịch dinh dưỡng. Dung dịch dinh dưỡng là một hỗn hợp các nguyên tố khoáng cần thiết đối với từng loại cây trồng được hoà tan trong nước. Cây trồng trong dung dịch tốt hơn cây trồng trong đất, vì rễ cây sinh trưởng tốt, hô hấp mạnh do tiếp xúc tốt với oxi và do đó hấp thụ tốt nước, các chất khoáng hoà tan trong dung dịch. Trồng cây trong dung dịch là một phương pháp trồng cây có nhiều ưu điểm và mặc dù chưa được phổ biến rộng rãi, nhưng rất quan trọng trong việc tiến hành các nghiên cứu về dinh dưỡng khoáng, trong việc trồng cây rau, quả sạch, có giá trị kinh tế cao.