≡ Menu

Lá (Leaf)

Cơ quan làm chức năng quang hợp của cây, bao gồm phiến lá, gân lá và cuống lá. Để thực hiện chức năng quang hợp, lá có các đặc điểm về hình thái và giải phẫu rrất phù hợp. Đó là các đặc điểm sau đây:
Phiến lá dạng bản, thường hướng vuông góc với ánh sáng, có một hay hai lớp mô giậu chứa nhiều lục lạp nằm ngay dưới lớp biểu bảptên và dưới, có lớp mô khuyết với các khoảng gian bào lớn chứa các sản phẩm quang hợp, có hệ mạch dẫn (gân lá) dày đặc để dẫn các sản phẩm quang hợp đi các cơ quan khác của cơ thể và cuối cùng, lá có nhiều khí khổng ở mặt trên, mặt dưới lá thực hiện trao đổi khí trong quang hợp.