≡ Menu

LAD – Tổng Số Diện Tích Lá (Leaf Area Duration)

Đại lượng tính bằng tổng số m2 lá trong suốt thời gian sinh trưởng của cây trồng (m2 lá.ngày), gọi là trường quang hợp hay thế năng quang hợp. Đại lượng này thể hiện tiềm năng quang hợp của cây. LAD càng lớn thì khả năng tạo ra sinh khối quang hợp càng lớn và ngược lại. LAD có thể đến hàng triệu m2 lá.ngày ở những cây hoà thảo.