≡ Menu

LAI – Chỉ Số Diện Tích Lá (Leaf Area Index)

Chỉ số diện tích lá (số m2 lá/m2 đất). LAI liên quan rất chặt chẽ với khả năng quang hợp, tuy nhiên LAI còn phụ thuộc nhiều vào cấu trúc của quần thể cây trồng. Nếu LAI lớn, nhưng cấu trúc quần thể không hợp lí, các lá che bóng lẫn nhau thì quang hợp giảm, trong khi hô hấp tăng và kết quả là sinh khối quang hợp sẽ giảm. Trong nghiên cứu lai tạo các giống cây ngũ cốc mới (lúa chẳng hạn), người ta chú ý đến những cây lai có bộ lá đứng, vì những cây này, nếu LAI càng lớn, khả năng tạo sinh khối quang hợp càng cao, do các lá không che bóng lẫn nhau.