≡ Menu

Lạp Thể (Plastid)

Bào quan được bao bọc bởi hai lớp màng có trong tế bào thực vật và được hình thành từ các tiền lạp thể. Hầu hết các lạp thể chứa ADN và các ribôxôm điển hình của thực vật nhân sơ. Có ba dạng lạp thể trong tế bào thực vật: Lục lạp thực hiện chức năng quang hợp, sắc lạp chứa sắc tố không tham gia quang hợp và vô sắc lạp chứa tinh bột dự trữ.