≡ Menu

Liên Kết Hidro (Hydrogen Bond)

Một kiểu liên kết tồn tại giữa các phân tử, hình thành nhờ lực tĩnh điện. Đây là một mối liên kết yếu do dùng chung một điện tử với nguyên tử hidro. Liên kết hidro thường hình thành giữa hidro với oxy, nitơ hoặc các nguyên tố khác. Liên kết hidro trong phân tử nước và giữa các phân tử nước với nhau quyết định tính chất của nước. Liên kết hidro rất quan trọng trong nhiều hệ thống sống. Đó là việc kết hợp cấu trúc trong các phân tử lớn như protein, axit nucleic. Trong các phân tử axit nucleic chúng liên kết các cặp tương ứng của các bazơ nitơ trong phân tử ADN mạch kép và trong phân tử protein chúng xác định hình dạng cấu trúc các bậc.