≡ Menu

Lignin – Chất Gỗ (Lignin)

Một trong những hợp chất chủ yếu của thực vật có mạch. Cùng với xenlulôzơ, lignin là một trong những hợp phần chính và có tính bền cao, rắn chắc trong chống đỡ và bảo vệ của thành tế bào và các bó mạch. Mô cứng và mạch gỗ là những mô đã được lignin hoá. Lignin đã thấm vào khoảng trống giữa các bó xenlulôzơ của thành tế bào ở những mô này. Mức độ hoá lignin thay đổi từ chỗ có rất ít trong mô gỗ sơ cấp đến chỗ chứa rất nhiều trong mô cứng và trong một số mạch gỗ với 25 – 35% lignin và 50% xenlulôzơ. Lignin là một dẫn xuất của đường thông qua các rượu thơm với các gốc phenyl propan liên kết với nhau bởi các phản ứng oxi hoá trong quá trình trùng hợp.