≡ Menu

Lông Hút (Root Hair)

Tế bào hình thành từ biểu bì rễ ở vùng hoạt động của rễ, có chức năng hấp thụ nước và các chất hoà tan cho cây. Để thực hiện chức năng này, lông hút có các đặc điểm sau: thành tế bào mỏng, không thấm cutin, chỉ có một không bào lớn chiếm gần hết thể tích tế bào và luôn duy trì một áp suất thẩm thấu lớn hơn áp suất thẩm thấu của môi trường xung quanh.