≡ Menu

Ly Tâm (Centrifugation)

Kỹ thuật tách các phân tử, tế bào, mô, các bào quan bằng cách làm lắng chúng trong môi trưòng lỏng, dựa vào tốc độ lắng khác nhau do trọng lượng phân tử khác nhau của các phần tử ly tâm. Có nhiều kỹ thuật ly tâm: ly tâm cân bằng, ly tâm gradient nồng độ, ly tâm vùng, ly tâm siêu tốc,…