≡ Menu

Màng Thấm Chọn Lọc (Selectively Permeable Membrane)

Màng chỉ cho phân tử một số chất này đi qua mà không cho phân tử một số chất khác đi qua. Những màng trong hệ thống sống là những màng như vậy. Trong trường hợp màng chỉ cho dung môi đi qua mà không cho chất hoà tan đi qua thì gọi là màng bán thấm. Ví dụ: Khi ta mgâm tế bào thực vật vào dung dịch xanh mêtilen thì chỉ có nước đi vào tế bào còn xanh mêtilen vì là chất độc đối với tế bào, nên không vào được qua màng thấm chọn lọc của tế bào. Tuy nhiên khả năng thấm chọn lọc của màng tế bào chỉ có ở các tế bào sống. Các tế bào bị thương mất dần tính thấm chọn lọc, còn các tế bào chết thì mất hoàn toàn tính thấm chọn lọc.