≡ Menu

Mô Phân Sinh (Meristem)

Vùng tế bào phân chia mạnh cùng với sự sinh trưởng đầu tiên. O thực vật mô phân sinh có nhiều dạng: Mô phân sinh ngọn, mô phân sinh lóng, mô phân sinh bên,… Trong hoạt động của mô phân sinh, tế bào phân chia sẽ cho một loại tế bào vẫn giữ khả năng phân sinh và một loại tế bào về sau sẽ được phân hoá. Hai nhóm mô phân sinh chủ yếu là mô phân sinh sơ cấp ở tận cùng của đỉnh rễ và chồi và mô phân sinh thứ cấp ở bên bao gồm tầng phát sinh mạch và tầng sinh bần.