≡ Menu

NAD (NAD – Nicotinamid Adenine Dinucleotid)

Dẫn xuất của axit nicotinic hoạt động như một coenzym trong các phản ứng vận chuyển điện tử ở các chuỗi truyền điện tử. Vai trò của nó là mang các nguyên tử hidro và khi đó nó ở dạng khử – NADH

Đây là một chất có lực khử mạnh, là một coenzyme có trong tất cả các tế bào sống, tham gia các phản ứng oxi hóa khử trong tế bào. Chất này được sinh ra ở giai đoạn Đường phân hoặc pha sáng của Quang hợp. Vì vậy chúng có thể tham gia chuỗi truyền điện tử trong màng trong ti thể hoặc tham gia khử Axit phophoglixeric thành Adehit Phophoglixeric… Ngoài ra FADH2 cũng là một chất tuong tự.

Trong sự trao đổi chất, NAD + tham gia trong các phản ứng oxy hóa khử, mang điện tử từ một phản ứng khác. Coenzyme, do đó, có trong hai hình thức trong các tế bào: NAD + là một tác nhân oxy hóa – nó nhận electron từ phân tử khác và trở thành giảm. Phản ứng này tạo NADH, nào có thể được sử dụng như một chất khử để tặng cho các điện tử. Những phản ứng chuyển điện tử là các chức năng chính của NAD +. Tuy nhiên, nó là như vậy, được sử dụng trong các quá trình khác của tế bào, một trong những điểm đáng chú ý nhất là một chất nền của enzyme thêm hoặc loại bỏ các nhóm hóa học từ các protein, các thay đổi posttranslational. Do tầm quan trọng của các chức năng này, các enzyme tham gia vào sự trao đổi chất + NAD là mục tiêu để phát hiện ma túy.