≡ Menu

NADP (Nicotinamid Adenine Dinucleotid Phosphate)

Một coenzym giống NAD về phương thức hoạt động. Khi mang nguyên tử hidro thì ở dạng khử – NADPH. Chất này được hình thành trong pha sáng của quang hợp, gắn liền với hoạt động của hệ quang hoá II. Chính nó đã mang hidro – một sản phẩm của quá trình quang phân li nước, từ pha sáng đến pha tối để khử CO2 thành CH2O – một sản phẩm hữu cơ đầu tiên trong quang hợp.