≡ Menu

Năng Lượng Hô Hấp (Respiration Energy)

Năng lượng tích luỹ trong các chất hữu cơ được giải phóng trong quá trình hô hấp, bao gồm năng lượng tích luỹ trong ATP (khoảng 40%) và năng lượng dưới dạng nhiệt năng.