≡ Menu

Năng Lượng Hoạt Hoá (Activation Energy)

Năng lượng cần phải cung cấp cho một hệ thống để phản ứng hoá học có thể xảy ra.