≡ Menu

Năng Suất Quang Hợp (Photosynthetic Productivity)

Tổng số sinh khối được tạo thành do quá trình quang hợp, bao gồm năng suất sinh học (Số sinh khối do quang hợp tạo thành còn lại sau khi đã trừ đi sinh khối mất đi do hô hấp, do ngoại thẩm qua rễ, do các bộ phận của cây chết) và năng suất kinh tế (Số sinh khối được tích luỹ trong các cơ quan kinh tế như: trong hạt lúa, trong củ khoai, trong thân mía,… ).