≡ Menu

Năng Suất Sơ Cấp (Primary Production)

Số lượng năng lượng ánh sáng được biến đổi thành dạng năng lượng hoá học tích luỹ trong các hợp chất hữu cơ thông qua quá trình quang hợp ở thực vật và một số vi khuẩn quang hợp trong một hệ sinh thái vào một thời kì nhất định.