≡ Menu

Năng Suất Thứ Cấp (Secondary Production)

Số lượng năng lượng hoá học tích luỹ trong tổng số thức ăn được sử dụng để tạo nên sinh khối của hệ sinh thái vào một thời kì nhất định.