≡ Menu

Nảy Chồi (Budding)

1. Sự hình thành chồi của cây, chủ yếu là các chồi bên, chồi dinh dưỡng.
2. Sự tạo nên các cá thể mới từ một tế bào hoặc một cơ thể ban đầu về sau lớn dần lên và tồn tại độc lập hoặc vẫn dính với cơ thể mẹ thành một tập đoàn. Thí dụ: Sự nảy chồi ở men bia, ở thuỷ tức. Đây cũng chính là một hình thức sinh sản vô tính.