≡ Menu

Nảy Mầm Dưới Mặt Đất (Hypogeal Germination)

Sự nảy mầm khi hạt nảy mầm có trụ dưới lá mầm không sinh trưởng kéo dài và lá mầm nằm lại dưới mặt đất. Thí dụ: hạt đậu Hà Lan, hạt lúa. Trong trường hợp này lá mầm đóng vai trò như một cơ quan dự trữ thức ăn và không phải là cơ quan quang hợp sau này.