≡ Menu

Nảy Mầm (Germination)

Dấu hiệu bên ngoài đầu tiên của sự sinh trưởng ở các thể sinh sản như bào tử hay hạt phấn. Khái niệm này cũng áp dụng cho các hạt, trong đó sự nảy mầm bao gồm sự xuất hiện rễ mầm, bao lá mầm qua vỏ hạt. Các điều kiện bên ngoài như: nước, nhiệt độ, oxi, đôi khi cả ánh sáng và trạng thái hoá sinh bên trong cần phải thích hợp thì quá trình nảy mầm mới xảy ra. Có hai hình thức nảy mầm của hạt: nảy mầm trên mặt đất và nảy mầm dưới mặt đất.