≡ Menu

Nảy Mầm Trên Mặt Đất (Epigeal Germination)

Sự nảy mầm khi hạt nảy mầm có trụ dưới lá mầm sinh trưởng kéo dài nâng các lá mầm lên trên mặt đất. Thí dụ: hạt đậu đen, hạt bưởi, hạt lạc, hạt hướng dương. Trong trường hợp này các lá mầm ban đầu đóng vai trò của cơ quan quang hợp đầu tiên.