≡ Menu

Nguồn (Source) và Sức Chứa (Sink)

Nguồn (Source). Sản phẩm quang hợp của các cơ quan quang hợp, chủ yếu là ở lá.
Sức Chứa (Sink) Nơi tích luỹ, dự trữ các sản phẩm quang hợp được đưa xuống từ lá (Nguồn – Source). Đối với thực vật bậc cao, sức chứa thường là rễ, thân, củ, quả, hạt, …