≡ Menu

Nguyên Tố Đại Lượng (Macronutrient)

Nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể với số lượng lớn, bao gồm: C, H, O, N, S, P, K, Mg, Ca, Fe, Si, Na, Al,… Các nguyên tố này chiếm 99, 95% khối lượng khô của cây. Vai trò chính của các nguyên tố đại lượng là tham gia trực tiếp vào các thành phần cấu trúc của tế bào, mô, cơ quan, cơ thể và tham gia vào các quá trình năng lượng.