≡ Menu

Nguyên Tố Vi Lượng (Micronutrient)

Nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể với một lượng rất nhỏ, bao gồm: Cu, Zn, Mn, Co, Mo, B,… Các nguyên tố này chỉ chiếm 0, 05% khối lượng khô của cây, nhưng lại có vai trò rất lớn trong quá trình trao đổi chất của cơ thể.