≡ Menu

Nhu Cầu Dinh Dưỡng (Nutrient Demand)

Lượng chất dinh dưỡng cần thiết cho việc tạo ra một đơn vị năng suất. Nhu cầu dinh dưỡng có hai mặt: Mặt lượng: số lượng chất dinh dưỡng cần thiết để tạo ra một đơn vị năng suất và mặt chất: các nguyên tố dinh dưỡng khác nhau mà cơ thể cần thiết nhất trong mỗi thời kì sinh trưởng nhất định để cho một năng suất cao nhất. Nhu cầu dinh dưỡng thường được tính bằng gam/kg hoặc kg/tấn. Ví dụ: Đối với cây lúa: 14 kg Nitơ/tấn, 6 kg P2O5/tấn, 41 kg K2O/tấn, đối với cây ngô: 30 kg Nitơ/tấn, 6 kg P2O5/tấn, 30 kg K2O/tấn.