≡ Menu

Oxy-Photphorin Hoá (Oxidative Phosphorylation)

Sự tạo ra ATP từ photpho vô cơ (P vô cơ) và ADP trong quá trình hô hấp hiếu khí. Quá trình oxy-photphorin hoá xảy ra ở ti thể với sự cung cấp năng lượng sản ra từng bước trong chuỗi vận chuyển điện tử từ NADH và FADH đến O2. Quá trình này xảy ra theo cơ chế hoá thẩm của Mitchell.

Next post:

Previous post: