≡ Menu

Pha Sáng (Light Phase)

Một trong hai pha của quá trình quang hợp, xảy ra nhờ năng lượng ánh sáng. Pha sáng gồm hai giai đoạn: giai đoạn quang vật lí-giai đoạn các sắc tố quang hợp hấp thụ năng lượng ánh sáng và chuyển năng lượng này cho giai đoạn quang hoá học – giai đoạn năng lượng ánh sáng được sử dụng để hình thành NADPH2 và ATP.

Phương trình pha sáng: Pha sáng là pha năng lượng ánh sáng hấp thụ được sử dụng để oxi hoá H2O, hình thành ATP và NADPH.