≡ Menu

Pha Tối (Dark Phase)

Pha xảy ra quá trình cố định CO2 trong quang hợp bằng các sản phẩm của pha sáng theo phương trình sau: Sử dụng phương trình trong sách giáo khoa.

Pha tối xảy ra theo các cách khác nhau ở ba nhóm thực vật khác nhau: thực vật C3, thực vật C4, thực vật CAM.

Next post:

Previous post: