≡ Menu

Phản Ứng Đóng Mở Khí Khổng (Stomatal Open-Closed Reactions)

Các phản ứng mở khí khổng khi đưa cây ra ngoài sáng và đóng khí khổng khi đưa cây vào trong tối hay khi cây không được cung cấp nước. Các phản ứng đóng mở khí khổng theo cơ chế mở quang chủ động do ánh sáng và phản ứng đóng thuỷ chủ động theo cơ chế ánh sáng và cơ chế axit apxixic.