≡ Menu

Phản Ứng Hill (Hill Reaction)

Phản ứng khử một số chất có kèm theo giải phóng oxi xảy ra ở lục lạp tách rời khi được chiếu sáng. Robert Hill là người đầu tiên phát hiện ra phản ứng này vào năm 1932. Ví dụ: Chất diclorophenol indophenol có màu xanh da trời khi bị khử sẽ mất màu. Nếu trộn chất này với lục lạp tách rời được chiếu sáng thì các điện tử từ nước-sản phẩm của quá trình quang phân li nước sẽ khử chất diclorophenol indophenol (chất nhận điện tử nhân tạo) làm cho chất này trở thành không màu. Phản ứng Hill là một phần của phản ứng sáng trong quang hợp và thí nghiệm trên dẫn đến quan điểm cho rằng phản ứng sáng tạo ra các lực khử CO2 trong quang hợp.

Next post:

Previous post: