≡ Menu

Phản Ứng Sáng (Light Reactions)

Các phản ứng xảy ra trong pha sáng của quá trình quang hợp, khi các phân tử sắc tố hấp thụ năng lượng ánh sáng. Các phản ứng sáng bao gồm các phản ứng quang hoá sơ cấp (hệ thống quang hoá I -PSI và hệ thống quang hoá II- PSII), phản ứng quang phân li nước và phản ứng photphorin hoá quang hoá. Sản phẩm của các phản ứng sáng là NADPH2 và ATP.